Obra Social, LGTB+, Dona, Joves i Majors

BotoSocialA causa de la crisi, Benidorm necessita augmentar la seva Obra Social per mantenir l’estat de benestar i cohesionar la seua població, perquè la diferència entre pobres i rics disminuïsca. L’aposta per la sostenibilitat social implica no deixar que ningú es quede arrere. Les retallades socials dels pressupostos estatals i autonòmics estan debilitant les prestacions d’educació, sanitat o serveis socials, afectant més a les persones més vulnerables. L’acció local ha de considerar aquesta situació i afavorir, en la mesura de les seues possibilitats, la igualtat d’accés i d’oportunitats al conjunt de la ciutadania i combatre la pobresa i exclusió social. Així es buscarà una societat local sense privilegis dels més forts davant dels dèbils.

Així mateix, també s’ha de lluitar per la inclusió de qualsevol tipus de col·lectiu i contra la discriminació i la intolerància. Per la seua banda, les polítiques d’igualtat han de ser un dels eixos de la política municipal. No només ajudarà a construir una societat més plural i diversa, sinó que també col·laborarà a llançar una millor imatge de Benidorm, possibilitant un turisme sostenible, i social.

Pel que fa a Joventut, per a Compromís Els Verds cal concebre els sectors més joves de la població com a ciutadania del present. La joventut valenciana ha de ser escoltada amb atenció per afavorir la seva progressiva incorporació a la coresponsabilitat social de la ciutat, des del respecte a la seva plena ciutadania en drets. Clar i ras, entenem que joves, xiquetes i xiquets són part de la ciutadania i se’ls haurà d’escoltar per optimitzar la seua formació com a ciutadans i ciutadanes. A més, creiem que les polítiques dirigides a la promoció, de manera integral, la formació i el desenvolupament de la joventut són imprescindibles per aconseguir una societat del progrés. Una societat millor i més qualificada es forma a partir de les millors oportunitats d’educació, la participació i l’accés a la cultura des de la infància i la joventut. Per tant, caldrà destacar que una política d’infància i joventut veritablement efectiva ha de ser transversal i amb un abast generalitzat de totes les àrees de la gestió municipal per les que la Regidoria de Joventut ha de vetlar amb atenció a la resta de delegacions.

BENESTAR SOCIAL I MAJORS

 1. Creació d’albergs perquè la gent sense sostre no haja de ser traslladada a Alacant o Dénia,
 2. Creació de menjadors socials amb l’ajuda de les ONG, tant per a ells com les persones amb baixos recursos i problemes econòmics.
 3. Creació d’un banc d’aliments propi de Benidorm, en col·laboració amb entitats benèfiques, i buscant l’ajuda al sector de l’hostaleria de la nostra ciutat.
 4. Desenvolupar el Pla Municipal d’Habitatge i el Registre Municipal de Sol·licitants d’habitatges.
 5. Promoure habitatges públics de lloguer. Crear el mapa d’habitatges buits, bancàries, municipals, i privades, per promoure i facilitar un lloguer social.
 6. Construir, habitatges de promoció pública destinats a programes d’integració social on ocasionalment no hi haja habitatge construït suficient, que facilite la integració social i la multiculturalitat, amb serveis comuns per a tot tipus de persona i formes de viure.
 7. Instaurar que el propi Ajuntament siga el mitjancer entre persones en risc d’exclusió social o afectats per sentències bancàries de desnonament i els propietaris de pisos buits per aconseguir aplicar el dret constitucional d’un habitatge digne per a tots els ciutadans, així com mocions municipals realitzades en aquest sentit.
 8. Creació de llar del pensionista al Racó de l’Oix i la Cala de Benidorm i recuperar l’antiga llar pensionista (Hogar del Camarada) al centre de Benidorm.
 9. Mantenir la comunicació i la col·laboració permanent amb els col·lectius socials del municipi.
 10. Realitzar una política de cures adequada, propera i eficient per possibilitar que les persones grans i amb mobilitat reduïda puguen viure en els seus llocs habituals.
 11. Destinar un 1% dels pressupostos municipals a la cooperació i al desenvolupament del municipi.
 12. Donar suport amb recursos el treball de les organitzacions que treballen en cooperació al desenvolupament.
 13. Fomentar la reducció de les desigualtats en els nivells de renda i afavorint una distribució més equitativa de la riquesa, aplicant l’economia del bé comú.
 14. Realitzar el diagnòstic de la situació juntament amb associacions i entitats del social per posar en marxa, donar seguiment i avaluar programes de foment de l’ocupació per als més desfavorits.
 15. Universalitzar un sistema de serveis socials municipals que estiga dotat de pressupost i de personal proporcionat a la situació social (en relació a l’índex de risc d’exclusió social).
 16. Posar en marxa un programa de coordinació local entre els serveis socials municipals, els sistemes de salut i educació i el teixit social, amb vista a la detecció i acompanyament de les situacions de risc d’exclusió social.
 17. Desenvolupar de manera participativa una Carta de Drets de la Ciutadania.
 18. Reconèixer la important tasca social que realitza el voluntariat i les iniciatives socials i donar suport estable al seu treball.

JOVENTUT

 1. Creació del Consell de la Joventut a Benidorm que tinga independència financera i que siga interlocutor privilegiat per als temes juvenils, i que li permeta desenvolupar activitats, així com participar en la gestió d’aquells serveis i instal·lacions municipals dedicats a la joventut.
 2. Fomentar l’associacionisme juvenil a associacions culturals, excursionistes, artístiques, esportives, veïnals, polítiques, sindicals, etc. i cedir-los espai municipal, si no ho poden tenir, perquè puguen dur a terme els seus objectius. Així com establir contactes amb ONG i voluntariats per fer més ampli l’associacionisme.
 3. Crear una xarxa estable d’educació no formal per als xiquets, xiquetes i joves de Benidorm, tant en època escolar com en els festius: colònies, acampades, tallers per a xiquets, etc., i crear un voluntariat perquè això es duga a terme
 4. Convertir el centre d’Informació Juvenil en una veritable Casa de la Joventut, com hi ha en nombrosos municipis, que contemple xarrades, tallers, i un espai més ampli per als joves. Podria habilitar-se en l’Hort de Colon.
 5. Potenciar el carnet jove mitjançant la millora i l’establiment dels descomptes als usuaris joves del transport públic urbà (amb un 50%) i de les dependències del Palau d’Esports.
 6. Creació del Taller d’oficis contemplat en el Pla Nacional de Garantia Juvenil, establint convenis amb empreses locals per fer pràctiques i introduir els joves en el mercat laboral.
 7. Fomentar la impartició de cursos útils per als joves perquè arriben a ser emprenedors i afavorisquen l’autoocupació: administració, cartera de clients, com ser autònom, disseny gràfic, idiomes, etc.
 8. Desenvolupament d’un itinerari per a joves en situació d’atur amb la col·laboració con d’organitzacions i entitats que treballen l’atur juvenil en diverses maneres.
 9. Estudi de l’habilitació de biblioteques auxiliars en tots els barris de Benidorm
 10. Creació d’un Parc de Joves: Els joves de Benidorm necessiten un espai obert on fer skate i que hagen pistes de bàsquet, un rocòdrom, o un espai multiactivitat. Un lloc adequat seria entre Via Parc i el Passeig de Ponent amb la viabilitat que tot l’espai sense construir arribe a ser un parc fluvial.
 11. Creació d’una consultoria municipal sobre sexualitat i salut de joves. S’ha d’ampliar la campanya “Coneixement” cap a altres drogues com el cànnabis i crear-ne de noves per trencar tabús en la sexualitat i violència masclista en els joves.
 12. Ampliació dels horaris de les instal·lacions esportives per fomentar l’esport en els joves durant els caps de setmana.
 13. Connexió de la regidoria de joventut amb els programes europeus per donar suport econòmic i logístic a les polítiques de joventut que Benidorm necessita.
 14. Establir una col·laboració estreta amb l’ABEU per dotar-la de més recursos i, així, oferir un millor servei per als joves universitaris de Benidorm.
 15. Constitució d’una oficina local per facilitar el lloguer dels joves que desitgen emancipar-se.
 16. Posar en marxa el Consell Ciutadà de Xiquetes i Xiquets en col·laboració amb els centres educatius, per fomentar la participació de la infància en la vida municipal, en una clara aposta per una educació per a la participació.

LGTB+, DONES I IGUALTAT

 1. Impulsar un Pla d’Acció contra la discriminació per orientació i identitat sexual i de gènere, prestant especial atenció a les persones LGTBI + grans, i un Pla de Lluita contra els crims d’odi per LGTBI + fòbia que incloga la personificació del municipi en les accions judicials.
 2. Afavorir el turisme LGTB d’aquest col·lectiu a la nostra ciutat.
 3. Elaboració d’una ordenança i llei municipal d’empara i condemna de qualsevol actitud, manifestació i legislació de caràcter homòfob, bifóbic o que implique transfòbia.
 4. Creació de campanyes en col·laboració amb l’ALGTB, orientades als centres educatius, per lluitar contra l’exclusió, l’assetjament o la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere.
 5. Declaració de Benidorm com a municipi contra l’homofòbia, mitjançant la realització d’ordenança municipal, que promoga el respecte i la tolerància.
 6. Promoció de la simbologia LGTB + els dies clau per a la seua comunitat i un espai permanent a l’Ajuntament de Benidorm.
 7. Es mantindran actuacions conjuntes amb l’ALGTB, negocis i bars d’aquesta temàtica per consensuar idees, comunicació i millores per a una col·laboració permanent.
 8. Compromís permanent amb la diversitat promovent polítiques favorables a la igualtat de tracte cap al col·lectiu LGTB per preservar la seua dignitat, impulsar la consolidació i reconeixement de la plena igualtat dels drets i oportunitats.
 9. Col·laboració amb la Policia Local per reforçar i actuar amb rapidesa davant qualsevol indici de violència de gènere o delictes d’odi a la nostra ciutat.
 10. Oferir, de manera assequible i fàcil, informació i suport a dones i menors en situació de violència.
 11. Aplicar la Llei d’Igualtat en tot l’àmbit municipal i promoure polítiques actives d’igualtat.
 12. Elaborar Plans d’Igualtat Avaluables de dones i homes a l’ajuntament. Els plans han de ser participatius i transversals, de manera que la perspectiva de gènere impregne totes les regidories.
 13. Creació d’un reglament municipal per a l’ús no sexista del llenguatge i foment del seu ús per tots els estaments municipals.
 14. Presa en consideració dels criteris d’igualtat (tenir en compte el nombre de treballadores i treballadors, que l’empresa tinga pla de conciliació, etc.) en els Plecs especials de contractacions externes.
 15. Creació d’unitats de gènere o igualtat en totes regidories amb un centre d’atenció integral a les víctimes de violència de gènere.
 16. Creació de la figura del garant de la igualtat de tracte en els consells escolars.
 17. Enfortiment de les organitzacions de dones i impuls de consells de dones amb participació de l’associacionisme feminista.
 18. Creació d’escoles i tallers d’apoderament real.
 19. Desenvolupar el programa “Educar per a la igualtat” en centres educatius i socials.
 20. Incloure continguts de gènere en les proves d’accés a l’ocupació pública local.

capçalera-web-programa-val