Infraestructures, Energia i Transport

BotoInfraestructesCompromís Los Verdes aposta per un Benidorm i Comarca on s’aposte per la sostenibilitat mediambiental en la projecció tant de noves infraestructures com en la rehabilitació de les mateixes, fet que també han de complir els transports i serveis públics de mobilitat urbana a la nostra ciutat.

Benidorm ha d’apostar per un model energètic on tendisca progressivament a que el 100% del subministrament elèctric de la ciutat procedisca de fonts renovables, tot això unit a un pla de rehabilitació i adequació d’edificis públics i privats ecosostenibles, potenciant l’adaptació dels mateixos per millorar la seua eficiència energètica i hídrica, amb l’objectiu de convertir la nostra ciutat en una ciutat neutra en emissions de carboni.

Hem de potenciar la connexió interurbana amb el carril bici, fer una revisió del compliment de les normes d’accessibilitat tant en edificis públics com privats i en l’escena urbana de la ciutat, i millorar la gestió dels residus mitjançant un programa de zero residus introduint el compostatge i el reciclatge obligatori per incrementar la recollida de residus orgànics.

També ens comprometem a que el nostre Transport Urbà haja de ser impulsat mitjançant tecnologies que permeten, en primer lloc, una menor contaminació impulsant els motors elèctrics, híbrids o la utilització de biocarburants. També reduir la massificació de vehicles mitjançant programes de transport gratuït tant en les hores punta d’entrada i eixida laboral per aconseguir els objectius d’una ciutat compromesa amb el medi ambient i la salut dels seus ciutadans.

Establim per tant en el nostre programa electoral els punts més importants a destacar per la seva posterior desenvolupament:

 1. Remodelació urbanística, asfaltat i adequació de les voreres en tota la Ciutat, creant una imatge homogènia de Benidorm.
 2. Remodelació progressiva de l’avinguda Jaume I i passeig de la Platja de Ponent fent totalment peatonal i desviant el trànsit direcció via Parc, iniciant-se amb el tall del trànsit els diumenges de la platja de Ponent, com passa en altres localitats
 3. Conversió progressiva en zona de vianants el centre de Benidorm i prohibició del trànsit rodat excepte per a residents i taxistes, seguint les recomanacions tècniques sobre això.
 4. Remodelació i reparació de l’Avinguda de la Mediterrània, realitzant un bulevard amb voreres i il·luminació arreglades que contempla la possibilitat d’augmentar la calçada i reduir els carrils de trànsit, segons consideren els estudis tècnics.
 5. Adequació de la partida del Moralet per habilitar-lo com pàrquing públic que done servei principalment a Colònia Madrid.
 6. Adequació del barranc de Foietes per a realitzar una zona verda.
 7. Aparcament Zona Verda per a residents i treballadors com la ja existent en grans ciutats com Barcelona o Madrid. També es podria facilitar amb un carnet de resident i sobretot per a treballadors que vénen a Benidorm per a la seua comoditat, amb un abonament mensual, trimestral o anual
 8. Llevar les barreres arquitectòniques que impedeixen l’accessibilitat de persones amb diversitat funcional.
 9. Garantir que en els edificis i espais públics de nova creació es seguisquen estrictament els criteris d’accessibilitat cap a les persones discapacitades.
 10. Implementar un Pla que ajude a les persones amb visibilitat reduïda a gaudir i conéixer el seu municipi. Subministrar informació gratuïta de pautes per a la convivència.
 11. Negociar amb els operadors telefònics perquè instal·len fibra òptica a la tota la ciutat, des del Racó De l’Oix fins a la cala de Benidorm, per millorar els accessos i velocitat contractable a Internet. Realitzar un concurs d’obra pública a la resta d’operadors perquè un d’ells s’encarregue de realitzar la instal·lació de fibra en tots els punts de la ciutat o bé obligar Telefónica a pagar el 100% de les obres, sense el pegats dels smart cells, que contempla velocitats d’accés molt baixes, sobretot per als veïns de Ponent i Racó de l’Oix.
 12. Estudi per procedir a la conversió en zona de vianants progressiva del passeig de la platja de Llevant. Actuar en conseqüència i permetre l’entrada de vehicles només a residents i servei públic.
 13. Estudi per a la creació de noves places com a espais de convivència social de la ciutat.
 14. Estudi de la possibilitat d’establir entrades i eixides de trànsit en els dos sentits a la platja de llevant per així evitar que un vehicle recorra a capritx la platja sencera. L’entrada natural podria ser l’Avinguda d’Europa pot accedir a la platja direcció Racó de l’Oix i Av. Alcoi, així els vehicles autoritzats tindrien més restringit els trams de la platja de Llevant. Per descomptat, aquesta actuació ha d’anar acompanyada d’una senyalització respectant l’entorn, llevant d’una vegada les eternes tanques existents i canviant-les per cossiols similars als de la plaça de Hispanitat, amb els seus senyals corresponents.
 15. Estudi de la revisió i reformulació del Pla General d’Ordenació Urbana del 1990. Ha de tenir en compte l’assoliment que a tots els llocs del nucli urbà i perifèries (urbanitzacions, zones comercials, districtes, rurals, etc.) es facilite una mobilitat més ecològica i saludable.
 16. Facilitar aparcaments còmodes i segurs, allà on calga, especialment a la porta dels edificis públics (biblioteques, mercats, centres de salut, etc.) i també a l’interior dels espais escolars.
 17. Establir aparcaments dissuasius a la perifèria de la ciutat.
 18. Reforma de l’Ordenança de Regulació de l’Aparcament en superfície (ORA) o zona blava amb la introducció de les Àrees Verdes als carrers al voltant de les zones de vianants, amb reserva d’un 80% de les places i un preu diferenciat, per als residents i la resta per a zona blava.
 19. En cas de mantenir totes les zones d’estacionament de pagament actualment existents, implantació urgent de diferents tipus, així seria convenient diferenciar les diferents zones segons el tipus d’usuari. Es podria implantar un sistema de tres tipus diferents d’acord a les característiques de la zona:
  1. COLOR BLAU: Són els aparcaments destinats per tal d’obtenir una major rotació de vehicles en les zones marcades a l’efecte, amb un mínim de 30 min. i un màxim. de 2’15 h.
  2. COLOR VERD: És una zona destinada per a l’aparcament més prolongat, treballadors, amb tiquets de matí o vesprada o tot el dia.
  3. COLOR TARONJA: Estacionament destinat als residents de la zona regulada.
 20. Promoure la comarcalització d’infraestructures i serveis.
 21. Desenvolupar un Pla de Mobilitat Sostenible Municipal que tinga en compte la jerarquia de prioritat en la mobilitat: vianants, públic privat compartit, privat. Prioritzar la mobilitat de vianants i l’ús de la bicicleta com a modes de transport principals.
 22. Crear un Pla d’Accessibilitat amb la participació dels col·lectius implicats.
 23. Estudi per procedir a la Municipalització del transport d’autobusos que circula per Benidorm.
 24. Establiment d’una línia d’autobusos nocturns que done servei especialment a les zones d’oci de Benidorm.
 25. Impuls de descomptes, contemplant la gratuïtat, per a gent gran, joves i persones desocupades en el transport públic.
 26. Control del manteniment i renovació de la flota d’autobusos, incrementant la confortabilitat i velocitat comercial gestionant el trànsit amb vies d’ús exclusiu o compartit prioritari, amb autobusos elèctrics no contaminants.
 27. Millorar el transport públic als centres de treball perifèric, com polígons industrials, amb l’objectiu d’evitar la necessitat d’utilitzar el vehicle privat.
 28. Apostar per l’ús del transport públic impulsat per electricitat i biocombustibles (ferrocarril-tramvia) com a alternativa a la saturació del trànsit i contaminació ambiental de la ciutat (a més de la bicicleta) i que el seu consum elèctric provinga de panells fotovoltaics o altres fonts renovables.
 29. Fomentar l’ús combinat de la bicicleta i transport públic (especialment el ferrocarril) i afavorir l’accés i l’aparcament a les estacions.
 30. Prioritat als carrers de les bicicletes i amb una velocitat màxima permesa dins de les zones urbanes a 30 km/h.
 31. Fer una xarxa de carrils i pistes per bicis, a les vies interurbanes, connectant qualsevol punt amb els altres.
 32. Elaboració d’un Pla comarcal de vies no motoritzades, amb senyalització, connexió i habilitació per a les bicicletes de la xarxa existent de camins rurals que permeta el desplaçament en bicicleta amb seguretat entre totes les poblacions de la comarca.
 33. Promoure l’ús de la bici, amb campanyes d’educació ambiental a les escoles, i altres activitats, com per exemple, “celebrar la setmana sense cotxes”, “les marxes amb bici”, etc. Realitzarem campanyes de reeducació viària adreçades a les persones que condueixen vehicles motoritzats, perquè hi haja un respecte efectiu de la seguretat vianant i ciclista.
 34. Favorecerer la seguretat viària local mitjançant la publicació d’ordenances municipals que puguin millorar les normes de circulació a favor de ciclistes i de persones vianants.
 35. Incorporació de bicicletes i vehicles elèctrics o híbrids per a l’ús de la plantilla municipal en els seus desplaçaments: policia local, inspectors, serveis urbans i de medi ambient així com en les empreses concessionàries que presten el servei de la neteja, recollida de RSU i manteniment dels parcs i jardins.
 36. Estudi i proposta d’incentius i convenis amb empreses i tot tipus d’iniciatives per al foment de l’ús de la bicicleta en els desplaçaments habituals als centres de treball, centres educatius, etc.
 37. Gestionar el transport a la demanda i regular la circulació de les cadires elèctriques per als usuaris.
 38. Reduir la demanda de desplaçaments urbans i invertir la tendència de la mobilitat creixent, en lloc de concentrar a reduir la durada dels desplaçaments, reduint el consum d’energia i les repercussions ambientals, econòmiques, socials i sanitàries negatives dels desplaçaments motoritzats.
 39. Fer una ciutat accessible, des del punt de vista físic per a totes les persones amb mobilitat reduïda, concepte molt més ampli que el de les persones amb discapacitat física, que inclou les persones que tenen problemes per desplaçar-se per l’actual model urbanístic. Les mesures d’accessibilitat han de ser aplicades de forma general, no només als equipaments, edificis públics, o transports col·lectius, també a les noves promocions d’habitatges, als edificis industrials, comercials i de serveis, a les reformes i rehabilitacions d’edificis existents, aplicant la doble política d’imposició normativa i de promoció.
 40. Treballar en un pacte local per l’ecomobilitat i la mobilitat sostenible per a la disminució progressiva del trànsit de cotxes a favor dels vianants i l’ús de la bicicleta.
 41. Estudi i aprovació de normatives d’hisenda municipal que impulsen l’ús de la bicicleta, el transport públic i els cotxes menys contaminants i altres que penalitzen el foment de l’ús del cotxe particular.
 42. Reforma de l’ordenança municipal de l’impost de circulació per als vehicles elèctrics, híbrids o que introdueixen tecnologies que disminueixen o anul·len les emissions de CO2 fins a una bonificació de la quota del 75% per als vehicles no contaminants.
 43. Revisar i adaptar les concessions d’empreses privades de transport públic a les noves formes de transport.
 44. Reduir el parc mòbil municipal i substituir per altres alternatives de transport no contaminants com les bicicletes.
 45. Planificar les infraestructures i serveis des d’una òptica més àmplia d’ordenació territorial i compartint recursos en nom de l’eficiència, garantint la qualitat dels serveis.

capçalera-web-programa-val