Medi Ambient

BotoAmbientCompromís Los Verdes aposta per un Benidorm i Comarca on es defense el territori, els seus valors naturals, els seus paisatges i la nostra riquesa ecològica. Volem i defensem un Benidorm sostenible i verd, el desenvolupament del qual aprofite els nostres recursos naturals sense esgotar-los ni destruir-los. Volem un Benidorm que fonamente el seu progrés en la sostenibilitat i que cree llocs de treball i prosperitat basant-se en les energies renovables, el reciclatge i la recuperació, l’agricultura ecològica, el turisme verd i les indústries netes, fent un ús més eficient i responsable de recursos bàsics com l’aigua i l’energia. Som conscients que al segle XXI el medi ambient ha de ser motor en l’economia i factor de creació d’ocupació. Benidorm ha d’apostar per recuperar, defensar i desenvolupar els seus pulmons verds només així podrem encapçalar el camí del desenvolupament sostenible.

Defensem des de Compromís Els verds el concepte urbanístic de “ciutat-jardí”, amb zones verdes sempre pròximes o immediates i cases o edificis en els que s’aprofite al màxim l’energia solar (arquitectura bioclimàtica, plaques solars tèrmica i fotovoltaica. Defensem un Benidorm que cresca de manera intensiva i rehabilite aquells barris més degradats.

Establim per tant en el nostre programa electoral els punts més importants a destacar per la seva posterior desenvolupament.

 1. Defensar, preservar i lluitar contra l’especulació urbanística, defensant els nostres recursos naturals (Serra Gelada, Lliriets, del Moralet ..)
 2. Adequació de les vies pecuàries de Serra Gelada, Moralet, dotant-les de senyalització, zones recreatives.
 3. Recuperació de la ruta històrica-mediambiental de les Fonts de Benidorm.
 4. Establir una Agència Municipal de l’Energia Municipal que garantisca i fomente la reducció i eficiència energètica de tots els projectes de la ciutat i les polítiques municipals, i que compte amb la participació d’agents tècnics econòmics i socials.
 5. Defensar a Benidorm i impulsar el desenvolupament dels sistemes integrals de qualitat mediambiental (EMAS) per avançar en la compatibilitat en el medi ambient, economia i empresa.
 6. Fomentar el carril bus així com una millora en la planificació i desenvolupament de l’autobús a Benidorm potenciant amb targetes i descomptes seu ús. Així com millorar el mateix per a les persones discapacitades.
 7. Establir juntament amb altres pobles de la comarca autobusos intercomarcals així com desenvolupar carrils bici entre els municipis.
 8. Potenciar incentius fiscals, especialment a les xicotetes i mitjanes empreses, per a la modernització d’equipaments i dels processos productius; producció neta i estalvi energètic i d’aigua; estímul fiscal de la implantació d’energies renovables, penalitzant les energies contaminants.
 9. Apostar per mesures que frenen el canvi climàtic.
 10. Promoure les ocupacions basats en una economia ecosostenible
 11. Establir l’economia i l’ocupació verda com a eixos d’acció en les polítiques socials dirigides a reduir i evitar la desigualtat i la pobresa.
 12. Estudiar les mesures per penalitzar fiscalment els habitatges buits i de segona residència, per potenciar el lloguer i l’economia de Benidorm.
 13. Estudi i establiment d’un pla de rehabilitació d’edificis, tenint en compte els criteris de sostenibilitat i la implantació d’energies renovables.
 14. Establir mesures a nivell local per lluitar contra la pobresa energètica, desenvolupant accions que hi eviten talls de subministrament i situacions dramàtiques.
 15. Fomentar el transport amb bicicleta, com al vehicle adequat i fonamental per desplaçar-se per la ciutat, dotant-lo de més mitjans i infraestructures.
 16. Mantenir i conservar adequadament els espais verds que tenim a Benidorm.
 17. Promoció i creació d’espais verds, com a vies, parcs i jardins, i altres accions innovadores com els sostres verds.
 18. Realització de ecoauditories en els edificis municipals.
 19. Creació de centre Ecosocial juntament amb el consell mediambiental de participació ciutadana.
 20. Promoció de l’agricultura i horts urbans, facilitant la seua implantació i mostrant la seva importància per a la salut, alimentació i el clima.
 21. Desenvolupament de polítiques locals que fomenten la reutilització i reciclatge de residus urbans
 22. Posar en marxa programes de sensibilització i conscienciació perquè el conjunt de les persones comprenguen la importància que té la gestió adequada dels residus.
 23. Promoure les bones polítiques de l’aigua com un bé públic.
 24. Establir mecanismes de control per part de les associacions i organismes dels compliments de l’Agenda 21.
 25. Lluitar contra la contaminació acústica i lumínica mitjançant el desenvolupament d’una ordenança municipal.
 26. Incentivar la disminució d’envasos i embalatges.
 27. Dotar la ciutat de punts de retorn de vidre i PET bescanviables per euros o punts.
 28. Implantar un sistema de recollida selectiva dels residus biodegradables per poder elaborar un compost de qualitat comercial.
 29. Reduir la despesa municipal d’energia elèctrica
 30. Substituir progressivament la il·luminació de l’enllumenat públic per leds que contaminen menys, tenen un menor impacte lumínic i estalvien energia i diners.
 31. Encesa de l’enllumenat públic en ziga-zaga, excepte els trams d’encreuament o baixa visibilitat, tenint en conte els informes tècnics municipals.
 32. Estudi de la instal·lació de panells solars als edificis municipals per a aprofitament energètic.

capçalera-web-programa-val