Seguretat i Mobilitat

BotoSeguretatUna de les premisses per millorar la seguretat de Benidorm passa per l’aplicació dels mitjans tant humà com materials que disposa l’Ajuntament de Benidorm i, per tant, tota la ciutadania. No obstant això, estant condicionats per la situació política és convenient optimitzar al màxim els recursos dels quals es disposen en l’actualitat.

Hem de millorar la seguretat a la població des d’un punt de vista global i dividit per zones, a més de fomentar una comunicació directa amb les associacions de veïns per realitzar les mesures oportunes de seguretat que necessiten els barris de la nostra ciutat.

Al seu torn, hem de coordinar d’una manera eficaç els diferents cossos de seguretat d’una manera eficaç, a través de juntes locals, i ampliar la col·laboració entre policies locals i resta de comarca.

També implantarem un sistema de qualitat amb compromisos ferris cap al ciutadà fent les modificacions estructurals necessàries per a tal efecte.

Pel que fa a mobilitat, la nostra coalició defensa la revisió i desenvolupament del pla de mobilitat urbana sostenible, l’adequació de les actuacions sobre el trànsit a l’entorn urbà, tenint en compte la imatge de la població, l’ampliació en la peatonalització de les zones cèntriques de la ciutat i l’adequació de la senyalització a tota la ciutat.

A més, és imprescindible:

 1. Dotar dels mitjans adequats i oferir formació necessària als membres de la Policia Local que s’encarreguen de la seua tasca realitzant vigilància i guaita de la seguretat tot l’any durant tot l’any en les zones d’oci de la població.
 2. Contractar agents de Policia Local extres durant els quatre mesos d’estiu per a la correcta atenció de la seguretat a les platges de la ciutat, principal motor d’energia de Benidorm.
 3. Crear retens de la policia local en els diferents barris de Benidorm i implantar la policia de proximitat o de Barri, propera al ciutadà, que coneix a les persones habituals del seu barri, la geografia dels seus carrers, parcs i places, i que la seua presència constant és suficient prevenció d’actes nocius per a la societat o els béns públics, i amb la dotació d’un mínim de dos o tres policies de barri per Junta de Districte, amb vigilància rotativa i permanent durant tot l’any. Amb els mitjans humans actuals seria convenient que els Agents destinats per a aquesta tasca estigueren en horaris de matí i vesprada degudament compensats i amb el suport de tots els departaments de l’Ajuntament per donar una resposta adequada a les necessitats del ciutadà.
 4. Fer un estudi laboral per a l’optimització del personal de la Policia Local amb la inclusió de personal administratiu que realitze les tasques d’oficina i atenció al ciutadà, ja siga en les estances policials o a la central telefònica i de ràdio, i així tot el personal físicament vàlid ix a patrullar i en casos d’agents en segona activitat se’ls inclouria en retens de barri.
 5. Establir comunicació amb les associacions de veïns de la població, permanent i real, fent partícips dels objectius a assolir durant tot l’any. De la mateixa manera establir contacte amb diversos col·lectius de la ciutat, tant socials com professionals (comerços, hotels, agències, centres d’ensenyament, mestresses de casa, ONG, etc.).
 6. Propugnar un calendari permanent de reunions de la Junta Local de Seguretat, ja que aquesta matèria és tasca de tots els cossos policials i segurament si hi haguera una major coordinació i col·laboració entre tots, els resultats serien millors, com, per exemple, una distribució de la vigilància preventiva per zones o controls mixtos.
 7. Creació de la secció de Policia Verda, o grup operatiu permanent per a la detecció i prevenció de les actuacions contra el medi ambient i les ordenances del PGOU (neteja, horari utilització de contenidors, sorolls, fums, contaminació de les aigües, mobiliari urbà …) adscrita operativament a l’àrea de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Serveis Urbans. En aquesta secció s’incorporarien els actuals membres de la Policia Rural per a la vigilància del camp i dels espais naturals protegits, completant el servei perquè hi haja durant les 24 hores del dia.
 8. Incrementar la col·laboració entre les policies locals de la comarca i fomentar les idees que isquen dels professionals de les diferents poblacions per a una cobertura comarcal de la seguretat.
 9. Millorar la seguretat a les zones d’oci de Benidorm mitjançant un major control de tot el que gire al voltant dels locals dedicats a això i dels carrers on estan ubicats i una implementació d’un mapa sonor en la població per aconseguir un equilibri entre el veïnat i els locals d’oci, amb els hotels inclosos. S’hauria de contemplar la declaració de ZAS (zona acústicament saturada) per posar ordre des d’unes restriccions segons la normativa.
 10. Implantar a la Policia Local de Benidorm un sistema de qualitat, que siga un compromís amb el ciutadà, però part d’un sistema global de tot l’Ajuntament, fent les modificacions estructurals que siguen necessàries.
 11. Creació de la Secció per l’Ecomobilitat, o grup operatiu en temes de trànsit, mobilitat i trànsit, que passaria a estar adscrita operativament a la Regidoria d’ecomobilitat i transport públic.
 12. Promoció dels programes de canvi a la segona activitat a partir de 55 anys i jubilacions anticipades.
 13. Augment dels mitjans tècnics i econòmics del voluntariat de la Protecció Civil, que estaria lligat a la mateixa àrea d’Alcaldia. Proposta de la promoció del voluntariat de districte o de barri, per ajudar en les tasques de manteniment de la neteja de la ciutat, de l’augment del civisme i el manteniment de les zones verdes i mobiliari, la vigilància en els recorreguts a peu dels escolars .
 14. Continuar amb la conversió en zones de vianants de les zones cèntriques de la ciutat, no només de forma definitiva, sinó també en dies i horaris complets, com ara una actuació tots els diumenges i festius als matins per tancar totalment els passejos de Ponent i Llevant per a major goig del vianant.
 15. Adequació de la senyalització sobre trànsit a l’entorn urbà. No es pot seguir omplint el casc urbà amb senyalització més pròpia de vies interurbanes com les fites verds que tant proliferen en els nostres carrers. S’ha de pensar molt més en l’impacte visual de la ciutat, acabant amb la instal·lació de tanques que passen a ser de temporals a eternes, com les del passeig de Llevant.
 16. Actualitzar i revisar el pla de mobilitat urbana sostenible, basat en crear programes destinats a la millora de vianants, transport públic, ordenació de circulació, itineraris ciclistes, aparcament i accessibilitat.
 17. Adequació de la senyalització dels passejos urbans de Benidorm, respectant l’entorn.

capçalera-web-programa-val