Turisme

BotoTurismeÉs indubtable que Benidorm té, gràcies al seu clima, als seus paisatges i a la qualitat de les seues platges, un valor intrínsec per a convertir-se en destinació turística, però en el disseny d’una estratègia turística s’ha de comptar amb molts altres factors. I això és, precisament, la qual cosa no han fet els diferents governs municipals, ni des del govern central, la qual cosa ha provocat que el sector, en este moment, es trobe en una situació de risc i no puga afrontar el futur amb garanties. Davant de la situació actual, des de Compromís-Los Verdes apostem per posar en marxa una estratègia turística per als pròxims deu anys que, partint dels principis de sostenibilitat, rendibilitat i cooperació, permeta posar en marxa un nou model turístic que aporte als professionals del sector una orientació per a encarar el futur. Per això, proposem el desenvolupament de quatre eixos que enfortisquen el sector turístic a la nostra ciutat:

1. LIDERATGE POLÍTIC A FAVOR DEL TURISME I IMPLEMENTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ PÚBLIC PRIVAT EFICIENT, ESPECIALITZAT I DURADOR.

Decidida voluntat política dels màxims responsables municipals per fer de la ciutat un destinació turística de referència, exercint el lideratge necessari per a millorar la integració i posicionament de l’oferta i garantint la continuïtat en el temps de les estratègies i equips professionals per a la seua consecució. Implementació d’un sistema de gestió i governança turística professional i especialitzat, basat en la cooperació i compromís publico-privat.

2. CREACIÓ D’UNA OFERTA TURÍSTICA ATRACTIVA I DIFERENCIADA UNIDA A l’APROFITAMENT DE LES NOVES TECNOLOGIES PER A UNA PROMOCIÓ I COMERCIALITZACIÓ SEGMENTADA.

Generació i posada en valor de recursos singulars de potencial atractiu turístic i la seua transformació en productes turístics diferencials. Estructuració dels recursos i servicis turístics a través de línies/clubes de producte (cluster de servicis turístics) alineades amb les noves motivacions dels turistes. Aprofitament de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) tant en la gestió i integració prèvia dels diversos actors que conformen el producte turístic, com en el seu posterior màrqueting, distribució i atenció a les necessitats del turista en destí.

3. DOTACIÓ D’UN SISTEMA D’ACCESSIBILITAT DE TRANSPORT SOSTENIBLE I APOSTA PER UNA POLÍTICA DE MOBILITAT TURÍSTICA.

Desenvolupament d’unes polítiques sostenibles que afavorisquen l’accessibilitat pels diversos mitjans de transport. Aposta decidida per un sistema de mobilitat turística que afavorisca els desplaçaments intraurbans.

4. APOSTA PER L’EXCEL·LÈNCIA DELS ESPAIS PÚBLICS, LA QUALITAT MEDIAMBIENTAL I APROFITAMENT DELS ATRIBUTS SINGULARS I ESTIL DE VIDA I CAPACITAT D’ACOLLIDA LOCAL.

Inversió en espais urbans que s’associen amb una major qualitat de vida, com el millor marc escènic en què s’inserix l’experiència turística diferencial dels visitants. Una societat local oberta i favorable a l’especialització turística de la ciutat. Incorporació a l’oferta turística del gaudeix d’unes vivències associades a la forma de vida de la societat local, com a atributs de singularitat i autenticitat cada vegada més valorats pels turistes.

PROPOSTES

 1. Promoure i impulsar el caràcter d’òrgan consultiu de la Fundació Turisme Benidorm. Sent el seu principal objectiu donar suport i implantar directrius turístiques que el Govern Municipal consideri portar a pràctica.
 2. Impulsar l’autofinançament i aportació dels patrons de la Fundació Turisme.
 3. Promoure la comarcalització de la Fundació Turisme.
 4. Aprofitar les sinergies produïdes pels organismes públic privats, com Invatur-Hosbec-Universitat d’Alacant, així com el foment i desenvolupament de la col·laboració entre els mateixos per rellançar, promocionar i desenvolupar les polítiques turístiques.
 5. Estudi i desenvolupament del nou PGOU i la seva ordenació com a mínim a 15 anys vista, desenvolupant el mateix de manera que imperin criteris de ecosostenibilitat, eficiència i disminució del seu impacte mediambiental.
 6. Establir i impulsar criteris de l’Economia del Bé Comú, premiant aquelles empreses certificades en qualitat, dotant determinats ajuts públics a la consecució d’objectius i certificats de qualitat.
 7. Potenciar la presència de Benidorm en aquells mercats emissors, com Londres, Brussel·les, Berlín, Beijing.
 8. Redisseny de la web turística per a aquells mercats emissors.
 9. Comarcalització i desenvolupament turístic fomentant la diversitat cultural comarcal no només la municipal.
 10. Foment i desenvolupament d’estratègies de cooperació entre Benidorm i parcs temàtics.
 11. Impuls i desenvolupament de l’Agenda 21.
 12. Desenvolupament de les TIC convertint a Benidorm en una smart city.
 13. Reivindicar i aconseguir la connexió aeroport-AVE-Benidorm i comarca, així com el Tren de la Costa (Alacant-Benidorm-Gandia-València).
 14. Creació d’una moderna xarxa de transports i economies d’escala tant a nivell municipal com comarcal.
 15. Facilitació del transport públic amb la discriminació de preus, welcome card, preus estudiants, línies nocturnes.
 16. Facilitar el transport a les persones de mobilitat reduïda.
 17. Reclamar la denominació oficial i legal de municipi turístic, que suposaria més d’un milió d’euros extra en la gestió dels impostos del tabac i hidrocarburs per a la ciutat.
 18. Reclamar a l’Estat els impostos de tabac i hidrocarburs que pertanyerien a Benidorm d’acord al reconeixement com a municipi turístic des de la creació de la Llei d’Hisendes Locals, és a dir, amb retroactivitat.
 19. Frenar el desenvolupament d’Armanello tal com es coneix actualment i realitzar la seva planificació de forma sostenible.
 20. Desenvolupar de forma intensiva enfront de la forma extensiva.
 21. Control dels apartaments il·legals.
 22. Desenvolupament i foment d’una escena urbana coherent amb la idiosincràsia de Benidorm i la seva aposta per un disseny d’avantguarda i de qualitat.
 23. Valoració i enriquiment dels espais urbans.
 24. Foment de la formació en idiomes i noves tecnologies per al personal de l’administració pública.
 25. Reconeixement social del turisme a la ciutat.
 26. Increment de la conciliació laboral i professional per als treballadors del sector.
 27. Increment de la publicitat i visibilitat de la nostra cultura i patrimoni.
 28. Desenvolupament i cooperació amb la Universitat d’Alacant en polítiques turístiques.
 29. Exigència i desenvolupament d’una escola oficial d’idiomes on s’establisquen línies d’actuació i cooperació amb el CDT i Invatur.

capçalera-web-programa-val