BENIDORM I EL DESENVOLUPAMENT COMUNITARI. DIA MUNDIAL DEL TURISME

Des de 1980, l’Organització Mundial del Turisme (OMT) celebra el Dia Mundial del Turisme el 27 de setembre. Aquesta data va ser triada ja que el mateix dia però el 1970 es van adoptar els Estatuts de l’Organització Mundial del Turisme. La principal finalitat del Dia Mundial del Turisme consisteix a fomentar el coneixement entre la comunitat internacional de la importància del turisme i dels seus valors socials, culturals, polítics i econòmics. Enguany, els nostres polítics municipals, s’han encarregat de difondre tan bé com han sabut, el lema proposat per la OMT, “Turismo y desarrollo comunitario”. Esperem que aquesta vegada no es queden només amb les formes i hi aprofundisquen, endinsant-se el més possible.

L’OMT, amb aquest lema, intenta prestar atenció al potencial del turisme d’aconseguir una participació activa de les bases socials i contribuir així, a un dels elements essencials del desenvolupament sostenible. Això, en el cas de Benidorm, seria donar l’oportunitat a nivell local a què les persones que conformen la nostra societat perquè participen activament a les decisions que puguen beneficiar el conjunt de la societat utilitzant el turisme, com a vehicle de desenvolupament sostenible. Des de Compromís creiem que aquesta tasca d’intervenció; que han de realitzar els polítics que gestionen l’administració pública des de tots i cadascun dels estaments, no s’està realitzant.

Aquest dia hauria de servir, no per mirar-nos el melic, ni per traure percentatges ni estadístiques sobre quin tros del PIB representa el sector turístic, ni per fer compliments amb prebendes, algaravies i fastos al turista enèsim; no. Hauria de servir per analitzar el sector, estudiar-lo, fer millores en allò que estem realitzant bé i canviar allò que estem realitzant malament. Hauríem d’establir les grans línias estratègiques que dissenyaren el Benidorm del futur. El Benidorm del qual ens sentim orgullosos de deixar en herència a les generacions futures.

Creiem des de Compromís que Benidorm hauria d’articular el seu desenvolupament comunitari en base a tres eixos: Un eix mediambiental on la importància de l’espai públic y equipaments satisfacen les necessitats socioculturals afavorint la cohesió social, la participació i la governabilitat a escala local, on s’establisca un aprofitament d’aquests espais públics (biblioteques, locals municipals, museus, peces arqueològiques i etnològiques) així com una defensa dels nostres recursos naturals per preservar-los dels interessos mercantilistes i individuals d’una minoria; un eix socioeconòmic, on s’aprofiten els recursos humans locals, on es fomente la formació i la qualificació de la societat mitjançant escoles públiques amb dotacions en condicions, mitjançant una escola d’idiomes amb infraestructures acordes a las noves tecnologies de la informació, amb laboratoris d’idiomes moderns acordes a allò que Benidorm necessita, amb una UNED on es crearen vincles i sinergies amb l’Ajuntament i l’empresariat creant aquest motor que Benidorm demana per al seu desenvolupament, on per fi es reconega a Benidorm com  municipi turístic (que, per cert, Compromís va conseguir a les Corts fa un parell de dies que tots els grups votaren a favor d’una proposta per instar el govern a modificar la Llei d’Hisendes Locals de manera que permeta d’una vegada aquest reconeixement), i per últim, un eix social; on s’establisquen les intervencions estratègiques de caràcter social que aconseguisquen una requalificació econòmica i simbòlica, per facilitar els necessaris processos de reconeixement, apropiació i identificació de les comunitats amb el territori que habiten. Cal recuperar llocs de confluència, però també cal recuperar els mediadors (comunicadors locals i sectors actius) amb capacitat de vertebrar una comunitat. Cal, en conseqüència, potenciar l’emergència, en diversos graus i disposicions, dels processos participatius a l’àmbit local, és necessari que existisca una transversalitat de diàleg, comunicació i treball entre l’Ajuntament i els diferents òrgans que l’integren (de la Joventut, de Benestar Social, d’Educació, etc.) i els diferents agents socials i econòmics que composen el teixit o xarxa sobre la qual se sustente la nostra societat.

Només d’aquesta forma, podrem crear i reconvertir un Benidorm que siga més  competitiu i sostenible amb el nostre entorn i que faça cara amb dignitat als grans reptes que s’aproximen i dels quals puga eixir més fort. No vull concloure sense abans agrair aquells estaments que aporten valor a la nostra comunitat. Volem agrair aquest dia a Hosbec per la tasca desenvolupada pel suport i assessorament que realitza al teixit empresarial del nostre municipi així com felicitar aquelles empreses que han sigut atorgades amb els distintius SICTED pel seu esforç i treball a la consecució d’aquests distintius, demostrant que un bona tasca i inversió redunda a la qualitat de l’establiment i per tant en benefici de tota la societat.

Pere Beneyto Elez

Secretari de Turisme i Cultura de Compromís per Benidorm

______________________________________________________________

BENIDORM Y DESARROLLO COMUNITARIO. DÍA MUNDIAL DEL TURISMO

Desde 1980, la Organización Mundial del Turismo (OMT) celebra el Día Mundial del Turismo el 27 de septiembre. Esta fecha fue elegida ya que el mismo día pero en 1970 se adoptaron los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo. La principal finalidad del Día Mundial del Turismo consiste en fomentar el conocimiento entre la comunidad internacional de la importancia del turismo y sus valores sociales, culturales, políticos y económicos. Este año, nuestros políticos municipales, se han encargado de difundir tan buenamente como han sabido, el lema propuesto por la OMT, “Turismo y desarrollo comunitario”. Esperemos que esta vez no se queden sólo en las formas y ahonden, profundizando lo más posible.

La OMT, con este lema, intenta prestar atención al potencial del turismo de lograr una participación activa de las bases sociales y contribuir así, a uno de los elementos esenciales del desarrollo sostenible. Esto, en el caso de Benidorm, sería dar la oportunidad a nivel local a que las personas que conforman nuestra sociedad para que participen activamente en las decisiones que puedan beneficiar al conjunto de la sociedad utilizando el turismo, como vehículo de desarrollo sostenible. Desde Compromís creemos que esta labor de intervención; que deben realizar los políticos que gestionan la administración pública desde todos y cada uno de los estamentos, no se está realizando.

Este día debería servir, no para mirarnos el ombligo, ni para sacar porcentajes ni estadísticas acerca de qué trozo del PIB representa el sector turístico, ni para agasajar con prebendas, algarabías y fastos al turista enésimo; no. Debería servir para diseccionar el sector, estudiarlo, hacer mejoras en aquello que estamos realizando bien y cambiar aquello que estamos realizando mal. Deberíamos establecer las grandes líneas estratégicas que diseñaran el Benidorm del futuro. El Benidorm del cual nos sintamos orgullosos de dejar en herencia a las generaciones futuras.

Creemos desde Compromís que Benidorm debería articular su desarrollo comunitario en base a tres ejes: Un eje medioambiental donde la importancia del espacio público y equipamientos satisfagan las necesidades socioculturales favoreciendo la cohesión social, la participación y la gobernabilidad a escala local, donde se establezca un aprovechamiento de esos espacios públicos (bibliotecas, locales municipales, museos, piezas arqueológicas y etnológicas) así como una defensa de nuestros recursos naturales preservándolos de los intereses mercantilistas e individuales de unos pocos; un eje socioeconómico, donde se aprovechen los recursos humanos locales, donde se fomente la formación y cualificación de la sociedad mediante escuelas públicas con dotaciones en condiciones, mediante una escuela de idiomas con infraestructuras acordes a las nuevas tecnologías de la información, con laboratorios de idiomas modernos acordes a lo que Benidorm necesita, con una UNED donde se crearan vínculos y sinergias con el Ayuntamiento y empresariado creando ese motor que Benidorm pide para su desarrollo, donde por fin se reconozca a Benidorm como municipio turístico (que, por cierto, Compromís consiguió en les Corts hace un par de días que todos los grupos votaran a favor de una propuesta para instar al gobierno a modificar la Ley de Haciendas Locales de manera que permita de un vez por todas este reconocimiento), y por último, un eje social; donde se establezcan las intervenciones estratégicas de carácter social que logren una recualificación económica y simbólica, facilitando con ello los necesarios procesos de reconocimiento, apropiación e identificación de las comunidades con el territorio que habitan. Hay que recuperar lugares de confluencia, pero también hay que recuperar a los mediadores (comunicadores locales y sectores activos) con capacidad de vertebrar una comunidad. Es preciso, en consecuencia, potenciar la emergencia, en distintos grados y disposiciones, de los procesos participativos en el ámbito local, es necesario que exista una transversalidad de diálogo, comunicación y trabajo entre el Ayuntamiento y los diferentes órganos que lo integran (de la Juventud, de Bienestar Social, de Educación, etc.) y los diferentes agentes sociales y económicos que componen el tejido o red sobre la que se sustenta nuestra sociedad.

Sólo de esta forma, podremos crear y reconvertir un Benidorm que sea más  competitivo y sostenible con nuestro entorno y que afronte con dignidad los grandes retos que se avecinan y de los cuales pueda salir fortalecido. No quiero concluir sin antes agradecer a aquellos estamentos que aportan valor a nuestra comunidad. Queremos agradecer este día a Hosbec por la labor desempeñada en el apoyo y asesoramiento que realiza al tejido empresarial de nuestro municipio así como felicitar a aquellas empresas que han sido otorgadas con los distintivos SICTED por su esfuerzo y labor en la consecución de estos distintivos, demostrando que un buen trabajo e inversión redunda en la calidad del establecimiento y por ende en beneficio de toda la sociedad.

Pere Beneyto Elez

Secretario de Turismo y Cultura de Compromís per Benidorm

Arxivat en: Article d'Opinió, Cultura i Educació, Economia i Ocupació, General, Sanitat i Benestar Social, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *